Povinnosť spotrebiteľov energie v priemysle vypracovať energetický audit v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti č. 476/2008 Z.z.

Zákon č. 476/2008 Z.z. – Energetický audit (prijatý NR SR 4. 11. 2008 – účinný od 1. 1. 2009)

Prvé energetické audity si nechávali podnikatelia, ale i správcovia verejného majetku, vypracovávať už v 90. rokoch. Cieľom bolo zistiť, ako by mohli ich prevádzky fungovať energeticky efektívnejšie. Na Slovensku bola povinnosť realizovať energetický audit ustanovená zákonom č.476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti, ktorý bol pripravený v súvislosti s aproximáciou legislatívy EÚ do právneho rámca SR. V tomto zákone bola uvedená definícia energetického auditu, bolo špecifikované, kto môže audit vykonávať a bol stanovený okruh povinných subjektov v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva, ktoré musia pravidelne vykonávať hodnotenie energetickej náročnosti výroby.

Povinnosť absolvovať energetický audit do konca roku 2011 sa týkal všetkých priemyselných firiem na Slovensku s celoročnou spotrebou energie od 5 500 do 20 000 MWh. Povinný audit je aj pre pôdohospodárov. V ich prípade je dolný limit stanovený na 2 500 MWh a horný limit na 10 000 MWh.

Väčší spotrebitelia energie si musia podľa Zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie dať audit vykonať do konca roka 2013.

Ak audit nebudú mať, maximálna sankcia môže dosiahnuť až 30 tis. €. Sankcia by ale nemala byť jediným dôvodom na vypracovanie auditu.

Výsledkom energetického auditu, po dôslednej analýze spotreby energie, je písomná správa, ktorá by mala obsahovať pre objednávateľa zrozumiteľné a užitočné informácie s návrhmi odporúčaní, vrátane ich finančnej náročnosti a návratnosti. Presvedčili sa o tom mnohé firmy, ktoré si v minulosti energetický audit nechali spracovať, hoci im to zákon neprikazoval.

To potvrdzje aj skutočnosť, že myšlienka nechať si urobiť energetický audit nemusí byť inšpirovaná iba tým, že to prikazuje zákon.

I. Energetický audit budov

II. Energetický audit priemyselných prevádzok

V zmysle prílohy č.1 zákona č. 476/2008 Z. z.

Lehoty prvého hodnotenia energetickej náročnosti v priemysle a pôdohospodárstve

spotrebiteľ energie celková ročná spotreba energie, spočítané všetky energetické médiá  (priemer za tri roky)[MWh] lehota hodnotenia
priemysel od 5 500 do 20 000 do 31. decembra 2011
nad 20 000 do 31. decembra 2013
pôdohospodárstvo od od 2 500 do 10 000 do 31. decembra 2011
nad 10 000 do 31. decembra 2013

Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný aktualizovať energetickú náročnosť energetickým auditom raz za päť rokov.

Čo musí audit obsahovať?

Postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie je uvedený vo vyhláške MH SR č.429/2009 Z. z. V tomto prípade sa jedná o komplexný energetický audit zameraný na spotrebu všetkých druhov energonosičov uvedených v prílohe č.1. zákona č.476/2008 Z.z.

Ako rýchlo sa vrátia náklady na audit?

Mnohé firmy berú audit len formálne – ako nutné zlo. Potrebujú splniť zákon a tlačia ceny auditov dole. Ale tieto spoločnosti sa tým oberajú o možnosť reálne ušetriť, čo je na škodu veci a nepochopenie zmyslu zákona.

Energetický audit nie je kontrola, ale cielené poradenstvo o tom, jako možno ušetriť energiu.

A teraz k tej návratnosti:

Zvyčajne platí, že u väčšiny firiem, ktoré sa systematicky nevenovali možným úsporám energie, sa náklady na audit spravidla vrátia už vďaka realizácii organizačných a nízko nákladových opatrení.

Niečo konkrétne – len zmenou času zapínania ohrevu galvanizačných vaní nie v nedeľu večer o 20:00 hod, ale až v pondelok ráno o 3:00 sa ušetrilo ročne 13 000 €. (Pri priemerných ročných nákladoch 94 650 € za elektrickú energiu).

Zákon č. 476 z roku 2008

Vyhláška č. 429 z roku 2009