Kontrola kotlov a klimatizačných zariadení

Od 1. 1. 2008 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona č. 17/2007 Z.z. z 13. decembra 2006 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré ukladajú vlastníkom nevýrobných budov zabezpečiť povinné pravidelné kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných zariadení s cieľom dosiahnuť ich maximálnu účinnosť a energetickú efektívnosť.

Z hľadiska vplyvu na životné prostredie sa očakáva ročné zníženie spotreby palív u kontrolovaných zariadení o asi 27,8 mil. m3 ekvivalentu zemného plynu, čo predstavuje zníženie emisií o 2,3 t tuhých znečisťujúcich látok, 0,3 t oxidov síry, 49 t oxidov dusíka, 16,4 t oxidu uhoľnatého. Zníženie emisií oxidu uhličitého sa očakáva vo výške minimálne 56 400 t ročne.

Legislatívne predpisy ktoré upravujú oblasť pravidelnej kontroly kotlov a klimatizačných systémov.

Od roku 2012 máme nový zákon o pravidelnej kontrole a to Zákon č. 314/2012 Z. z. prijatý NR SR  18. 9. 2012 a účinný od 1. 1. 2013

Zákon 314/2012 Z. z. upravuje:

  • postup a interval pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a klimatizačného systému v budove z hľadiska energetickej účinnosti.
  • odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a klimatizačného systému v budove.

vzťahuje sa na

  • vykurovací systém, ktorého súčasťou je kotol s menovitým výkonom väčším ako 20 kW, ktorý spaľuje tuhé alebo tekuté fosílne palivá, biomasu alebo bioplyn a je určený na vykurovanie vnútorných priestorov a prípravu teplej vody v budove.
  • klimatizačný systém s menovitým výkonom väčším ako 12 kW.

Oproti predchádzajúcemu predpisu sa v novom zákone zavádza niekoľko zmien, kto­rých hlavnou ambíciou je lepšie špecifikovať rozsah výkonu kontrol a zlepšiť jeho kvalitu.

V prípade vykurovacích systémov sa kontrolujú tie systémy, ktorých súčasťou je kotol s výkonom väčším ako 20 kW. Hlavným účelom prvých kontrol (doteraz) bolo overiť účinnosť, s akou kotly premieňajú palivo na teplo. Tá sa však môže počas prevádzky výrazne znížiť. Dôvodom býva nielen vek zariadenia, ale aj spôsob jeho prevádzkovania. Ak sa pri kontrole zistí, že kotol nespĺňa účinnosti stanovené normami, uvedie sa to v správe z kontroly. Pre majiteľa to znamená, že by si mal zabezpečiť minimálne dobrý servis, prípadne zvážiť výmenu kotla.

Zmeny oproti predchádzajúcej legislatíve

Medzi podstatné zmeny, ktoré si vyžiadala prepracovaná smernica, patrí, že už pri prvom posúdení sa vykonáva kontrola vykurovacieho systému v budove, ktorej súčasťou je kotol.

Podľa pôvodného zákona sa vykonávala prvotne iba kontrola kotla ako technického zariadenia a vykurovacia sústava sa kontrolovala iba v tom prípade, ak bol kotol starší než 15 rokov. Teraz sa musí už pri prvom vstupe do zdroja tepla vykonať zároveň kontrola kotla aj kontrola vykurovacej sústavy, ktorá pozostáva z overenia vhodnosti dimenzovania kotla na danú budovu. Táto požiadavka vyplynula zo skutočnosti, že hoci sa mnohé z budov v ostatných rokoch obnovili a ich potreba tepla mohla klesnúť až na polovicu, naďalej sa na vykurovanie využíva staršie zariadenie, ktoré malo neprimerane vysoký výkon.

Už pri prvej kontrole sa teda porovnáva výkon kotla a maximálny tepelný výkon, ktorý bol stanovený výpočtom na základe tepelnotechnických vlastností objektu.

V prípade, že je kotol starší ako 15 rokov, vykonáva sa podobne ako v minulosti rozšírená kontrola. Tá pozostáva z celkovej podrobnej technickej kontroly vykurovacej sústavy. Okrem iného sa pri nej posudzuje aj systém regulácie.

Intervaly kontroly kotlov podľa zákona 314/2012 Z. z.

Menovitý výkon kotla (kW)

Druh paliva

Interval kontroly

od 20 do 30

Fosílne tekuté a tuhé okrem ZP

10

7

ZP

15

12

Biomasa, bioplyn

15

12

od 30 do 100

Fosílne tekuté a tuhé okrem ZP

4

4

ZP

6

6

Biomasa, bioplyn

10

10

od 100 vrátane

Fosílne tekuté a tuhé okrem ZP

2

2

ZP

3

3

Biomasa, bioplyn

2

2

Intervaly kontroly klimatizačných systémov podľa zákona 314/2012 Z. z.

Menovitý výkon klimatizačného systému (kW)

Interval kontroly

od 12 vrátane do 50

8

od 50 vrátane do 250

6

od 250 vrátane do 1 000

4

od 1 000 vrátane

2

Vyhláška MH SR č. 422/2012 Z. z. – ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému – prijatá NR SR 13.12.2012 – účinná od 1.1.2013.

Legislatíva

Zákon č. 314 z roku 2012

Vyhláška č. 422 z roku 2012